چاپ دومین پژوهش کارشناسان سازمان در فصلنامه آموزشی پژوهشی مدیریت پسماند

روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از چاپ پژوهش علمی اثر بخشی توزیع جعبه های ایمن مخصوص جمع آوری پسماند ویژه خانگی در شهر اصفهان در نوزدهمین شماره فصلنامه مدیریت پسماند خبر داد.

به گزارش الماس به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان این پژوهش، دومین مقاله علمی است که در فصلنامه آموزشی- پژوهشی مدیریت پسماند به چاپ می رسد و در آن ضمن تشریح پروژه توزیع جعبه های ایمن مخصوص جزء ویژه پسماندهای خانگی، اثربخشی این طرح در زمینه جداسازی پسماندهای خطرناک خانگی مورد بررسی قرار گرفته است.

فریال شفیعی، حمیدرضا رضوانی و شیما شاهین فر، تهیه کنندگان این پژوهش هستند و در قالب یک پژوهش کاربردی به صورت میدانی داده ها را جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند.

نوزدهمین شماره فصلنامه مدیریت پسماند با همکاری مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری و روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور و سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در تابستان ۱۴۰۰ منتشر شده و در آن علاوه بر پژوهش اثر بخشی توزیع جعبه های ایمن مخصوص جمع آوری پسماند ویژه خانگی در شهر اصفهان به موضوعات دیگری از جمله مدیریت پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی در شهر تهران و بررسی استفاده از جاذب زیستی بیوچار (زغال زیستی(  در کنترل و تصفیه شیرابه پرداخته شده است.کد محتوا 38027