هضم بیهوازی فرآیند تجزیه منابع زیست توده توسط باکتریها در عدم حضور هوا بوده و در آن متان و محصولات جنبی با ارزش حرارتی متوسط(بیوگاز) تولید میشود. در سال های گذشته شهرداری اصفهان با توجه به اهمیت تولید کود کمپوست و برق از بخش آلی پسماند شهری جهت تاسیس کارخانه هاضم بیهوازی مطالعات وسیعی را انجام داده است . هم اکنون با بهره گیری از دانش ساخت یک شرکت ایرانی که وظیفه بومی سازی دانش شرکت آلمانی را داشته است و با همکاری متخصصین و پژوهشگران پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (جهاد کشاورزی) برای اولین بار دستگاه پایلوت هاضم بیهوازی به روش خشک و گنجایش 700 لیتر و ظرفیت خوراک دهی 30 کیلوگرم در روز احداث شده است. به کمک بهره گیری از این پایلوت امکان بومی سازی دانش و تکنولوژی این فرآیند وجود داشته و میتوان در فاز بعدی احداث کارخانه به ظرفیت 20 تن در روز را عملیاتی نمود.کد محتوا 36727