مدیریت پسماند

نوع محتوا برای واکشی: 
news
ایده کاپ نهم

ایده کاپ نهم

ایده کاپ نهم

ایده کاپ نهم

احداث و بهره‌برداری از لندفیل مطمئن پسماند پزشکی

احداث و بهره‌برداری از لندفیل مطمئن پسماند پزشکی

پیک پسماند- شماره 9

پیک پسماند- شماره 9

پیک پسماند- شماره 6

پیک پسماند- شماره 6

پیک پسماند- شماره 5

پیک پسماند- شماره 5

پیک پسماند- شماره 4

پیک پسماند- شماره 4

پیک پسماند- شماره 3

پیک پسماند- شماره 3

پیک پسماند- شماره 1

پیک پسماند- شماره 1

بازیافت؛ ایستگاه نهایی تفکیکستان

بازیافت؛ ایستگاه نهایی تفکیکستان

دورنریختنی های بازیافتی

دورنریختنی های بازیافتی

مشارکت عمومی؛ لازمه استمرار طرح مدیریت جزء ویژه پسماندهای خانگی

مشارکت عمومی؛ لازمه استمرار طرح مدیریت جزء ویژه پسماندهای خانگی

	 احداث واحد پردازش پسماند شهری مجتمع فناوری های زیست محیطی شهر اصفهان

احداث واحد پردازش پسماند شهری مجتمع فناوری های زیست محیطی شهر اصفهان

مدیریت طلایی پسماندها

مدیریت طلایی پسماندها

اینفوگرافیک مدیریت پسماند

اینفوگرافیک مدیریت پسماند

اینفوگرافیک شیشه

اینفوگرافیک شیشه

 اینفوگرافیک فلزات

اینفوگرافیک فلزات