بازیافت

نوع محتوا برای واکشی: 
news
نهایی شدن سامانه مدیریت پسماندهای ساختمانی منوط به مشارکت سایر بخش ها

نهایی شدن سامانه مدیریت پسماندهای ساختمانی منوط به مشارکت سایر بخش ها

تعامل سازمان مدیریت پسماند و پژوهشسراها برای توسعه یادگیری موفقیت محور

تعامل سازمان مدیریت پسماند و پژوهشسراها برای توسعه یادگیری موفقیت محور

رونمایی از محصولات فرهنگی و آموزشی سازمان مدیریت پسماند همزمان با اهدای نشان شهر دوستدار کودک

رونمایی از محصولات فرهنگی و آموزشی سازمان مدیریت پسماند همزمان با اهدای نشان شهر دوستدار کودک

اولویت منافع جمعی نسبت به منافع فردی در سازمان های مردم نهاد

اولویت منافع جمعی نسبت به منافع فردی در سازمان های مردم نهاد

ایده شو پسماند

ایده شو پسماند

ایده شو پسماند

ایده شو پسماند

ایده شو

ایده شو

ایده شو

ایده شو

ایده کاپ نهم

ایده کاپ نهم

ایده کاپ نهم

ایده کاپ نهم

احداث و بهره‌برداری از لندفیل مطمئن پسماند پزشکی

احداث و بهره‌برداری از لندفیل مطمئن پسماند پزشکی

ایجاد سیستم مکانیزه ثبت اطلاعات آماری پسماند شهر اصفهان

ایجاد سیستم مکانیزه ثبت اطلاعات آماری پسماند شهر اصفهان

پیک پسماند- شماره 9

پیک پسماند- شماره 9

پیک پسماند- شماره 8

پیک پسماند- شماره 8

پیک پسماند- پسماند 7

پیک پسماند- پسماند 7

پیک پسماند- شماره 6

پیک پسماند- شماره 6

پیک پسماند- شماره 5

پیک پسماند- شماره 5

پیک پسماند- شماره 4

پیک پسماند- شماره 4

پیک پسماند- شماره 3

پیک پسماند- شماره 3

پیک پسماند- شماره2

پیک پسماند- شماره2

صفحه‌ها