بازدید سرپرست شهرداری اصفهان از پروژه های کارخانه پردازش پسماند و تولید کود آلی

 به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان، علیرضا بوژمهرانی، سرپرست شهرداری اصفهان صبح روز دوشنبه در محل کارخانه پردازش پسماند و تولید کود آلی حاضر شده و ضمن بازدید از پروژه های مختلف سازمان مدیریت پسماند در این کارخانه در جریان وضعیت پروژه خطوط جدید پردازش و لاگون های تبخیری شیرابه قرار گرفت.

وی در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از نقش مهم پروژه احداث خطوط جدید پردازش پسماند در ارتقای کرامت انسانی کارگران این بخش و مناسب سازی شرایط محیط کار، خاطر نشان کرد تا زمانی که در پست سرپرست شهرداری حضور دارد حامی بهبود شرایط کار و کرامت انسانی در بخش های مختلف این پروژه خواهد بود و در ادامه نیز در سایر بخش های شهرداری برای پیشبرد پروژه های کارخانه پردازش پسماند و تحقق اهداف پیش رو، تلاش خواهد کرد.کد محتوا 38029